“Paaralan sa Bagong Normal”: Tula ni Eddie Fernandez

“Paaralan sa Bagong Normal”: Tula ni Eddie Fernandez

Ang tulang “Paaralan sa Bagong Normal”  ay naglalarawan sa magiging sitwasyon ng mga paaralan sa panahon ng pandemya o sa bagong normal. Inilalahad nito ang mga malalaking pagbabago na kinamulatan at nakasanayan natin lahat sa paaralan. Mararamdaman din natin sa tulang ito ang hinagpis ng paaralan sa pagharap sa bagong normal.

boy in brown hoodie carrying red backpack while walking on dirt road near tall trees
Photo by Pixabay on Pexels.com

Hirap man sa kalooban ngunit ipinapahayag nito na kailangan magpakatatag alang-alang sa kaligtasan ng mga mag-aaral upang makamit ang magandang kinabukasan. Sa kabila ng  pagharap sa bagong normal ay umaasa ang paaralan sa tulang ito na darating ang isang umaga na may dalang pag-asa na muling makikita ang mga mag-aaral na masayang haharapin ang buhay ng buong kasiglahan.


Leave a Reply

shares
%d bloggers like this: